คำขวัญวันครู  ประจำปี 2556

"แปดสิบพรรษาพระราชินี   ราษฎร์รัฐภักดี   ครูศรีแผ่นดิน"

ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว 

คำปฏิญาณตนของครู
          ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู 
          ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
          ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา