วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา 
คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า 
จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า 
จึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกจึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก 
คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ 
โรงเรียนเติมแสงไขกช่องวิทยา ผู้เป็นพุทธศาสนิกชน 
ขอสนับสนุนการไหว้พระทำบุญและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบไป


เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์